top of page

EMRK, Tillægsprotokol 7

(Underskrevet og ratificeret af Danmark.)


  1. Proceduremæssig sikring vedr. udvisning af udlændinge

  2. Ret til appel i straffesager

  3. Erstatning ved fejlagtig domfældelse

  4. Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange

  5. Ægtefællers lige rettigheder


Forbehold: "Danmark har taget forbehold til artikel 2 i protokollen om retten til appel.

Oversættelsen til dansk lyder som følger:

“Den danske regering erklærer, at Artikel 2 stk. 1, ikke skal være til hinder for anvendelse af regler i Lov om Rettens Pleje, hvorefter ankeadgang bliver afskåret i politisager,

  • a) hvor domfældte, skønt lovligt indstævnet, ikke har givet møde i sagen,

  • b) hvor retten har ladet straffen bortfalde, og

  • c) hvor der kun er idømt bøde eller konfiskation af genstande under en ved lov fastsat grænse eller værdi.”

Endvidere har Danmark afgivet en erklæring i henhold til protokollens Artikel 7 stk. 2, ifølge hvilken man fra dansk side anerkender den individuelle klageadgang og Domstolens kompetence med hensyn til protokollens art. 1-5." - http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/protokol-nr-7/

bottom of page