top of page

Vedtægter for Foreningen: Intersex Danmark

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Intersex Danmark

Foreningens hjemsted er : Kolding Kommune

Foreningen Intersex Danmark skal så snart det er muligt,  søge optagelse i Organisation Intersex International, i fald ansøgning bevilges, ændres navnet uden yderligere afstemning til: Organisation Intersex International, Danmark. Der forkortes :  OII Danmark

§ 2. Formål

Foreningen Intersex Danmark definerer interkøn således:

Termen interkøn dækker over en bred vifte af naturlige variationer i køns anatomi dvs : genitalier,
reproduktive organer, kønskromosomer, hormonelle strukturer og sekundære kønskarakteristika der er forskellig fra den binære opfattelse af hankøn og hunkøn.

Disse variationer kan være synlige ved fødslen eller blive det senere i livet.

En interkønnet kan identificere sig som mand, kvinde, begge dele eller ingen af delene.

Interkøn handler ikke om kønsidentitet eller seksuelle præferencer, en interkønnet kan have det samme spektrum af kønsidentiteter og seksuelle præferencer som ikke interkønnede.Foreningen Intersex Danmarks formål er at informere om interkøn, og  interkønnedes forhold, behandling og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges nået ved:

1) At arbejde for at myndigheder og sundhedspersonale i Danmark anerkender og benytter termen interkøn eller variation i kønskarakteristika, frem for termen DSD (Disorder of Sex Development), 
og arbejde for at stoppe brugen af sygeliggørende sprogbrug i medicinske retningslinjer, protokoller og klassifikationer, såsom Verdenssundhedsorganisationens International Classification of Diseases.

2) At arbejde for en lov om informeret samtykke, således at interkønnede ikke opereres
eller på anden måde udsættes for kønsmodificerende behandling, herunder hormonbehandling, uden tydelig medicinsk indikation, og uden at pågældende forud for indgrebet, personligt har givet sit  informerede samtykke hertil.

3) At arbejde for, at sætte en stopper for sterilisering af interkønnede, uden individets forudgående informerede samtykke.
                
4) At arbejde for at sikre at ingen interkønnede automatisk tildeles et køn, alene på baggrund af deres interkøns variation.

5) Arbejde for et forbud imod, at man som led i fosterdiagnostik, tester for interkøns variationer.

6) At arbejde for, at relevant behandling til interkønnede til enhver tid er tilgængelig i offentlig regi.

7) At arbejde for at interkønnede der er utilfredse med deres ved fødslen tildelte køn,  ubesværet kan ændre deres køn, således at dette er juridisk og medicinsk gældende, samt at sundhedsfaglige amoplysninger, så som : Svar på undersøgelser, diagnoser, karyotyptests og  laboratoriesvar, osv automatisk overføres til det nye CPR nummer.

8) At arbejde for at sikre interkønnede beføjelsen og selvbestemmelsen til, selv at træffe de valg, der påvirker deres fysiske integritet, og kropslige autonomi.

9) At arbejde for at sikre, interkønnede personer retten til fuld information og adgang til deres egne journaler 
og historik.

10) At sikre, at alle fagfolk og leverandører af de sundhedsydelser, der spiller en særlig rolle i  
interkønnede menneskers trivsel, er tilstrækkeligt uddannet til at levere tjenester af høj kvalitet.

11) At arbejde for en anerkendelse af at sygeliggørelse og stigmatisering af personer af interkøn resulterer i betydelige traumer og psykiske problemer.

 

12) At arbejde for at sikre, at der gives tilstrækkelig anerkendelse af, de lidelser og den uretfærdighed der er påført interkønnede personer i fortiden, og yde passende erstatning herfor,  og sikre interkønnede adgang til domstolsprøvelse og retten til sandheden.

13) At arbejde for at  udbrede viden om og kendskab til Interkøn, samt øge bevidstheden omkring interkøns spørgsmål, og interkønnedes rettigheder i samfundet som helhed.

14) At arbejde for at opbygge en interkøns antidiskriminationslovgivning i tillæg til kategorien ”andre”, og for at sikre beskyttelse mod tværgående former for forskelsbehandling.

15) At arbejde for at sikre alle menneskerettigheder og borgerrettigheder for personer af interkøn.

16) At yde støtte og information til interkønnede og deres familier, samt at yde støtte og information til vordende forældre, til et interkønnet barn. 

17) At sikre den kropslige integritet og trivsel for interkønnede, gennem i offentligt regi sikre, at en ikke sygeliggørende psykosocial støtte er tilgængelig for interkønnede hele livet, når det måtte 
ønskes, samt at der stilles ikke sygeliggørende støtte og information til rådighed for den interkønnedes familie og eventuelt plejepersonale.
 

18) At sikre, interkønnede retten til at deltage i konkurrencesport, på alle niveauer,  overensstemmelse med deres juridiske køn.  Atleter af interkøn, der er blevet ydmyget eller frataget deres titler bør modtage erstatning og genindsættelse.
 

19) At støtte ikke sygeliggørende videnskabelig forskning på området.

20) At samarbejde med internationale interkøns organisationer, for at opnå de samme rettigheder for 
alle interkønnede på verdensplan.

§ 3. Organisation

Foreningen Intersex Danmarks overordnede ledelse, er generalforsamlingen,

som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
 

Generalforsamlingen vælger:
 

• En bestyrelse på 3 personer, som formand kan alene vælges personer af interkøn.

• 1 suppleant for bestyrelsen

• 1 revisor
 

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleant er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel
gennem foreningens nyhedsbrev, ved brev eller annoncering i dagspressen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
 

1. Valg af dirigent.
 

2. Formandens beretning.
 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
 

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen).
 

5. Valg (Jf. § 3).
 

6. Eventuelt

§ 5. Foreningens Intersex Danmarks bestyrelse

Foreningen Intersex Danmarks daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 

Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.
 

Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungere som idéudvikling forum for foreningen.
 

Tegningsret for foreningen har formand, næstformand og kasserer.

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan optages Personer, familier, selskaber, firmaer, kommuner, foreninger samt andre institutioner og organisationer, som har interesse i at støtte foreningens formål.

Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
 

Foreningen Intersex Danmark søges herudover finansieret ved sponsorstøtte samt bidrag
for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ½ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
 

Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
 

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
 

Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Intersex Danmark er kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller
den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.

 

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinære generalforsamling.
 

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til  Organisation Intersex International Europe

Foreningen Intersex Danmark er stiftet den 25.02.2017

Appendix

Vedtagne ændringer af vedtægterne.

På generalforsamlingen den 5. Maj 2018, blev vedtaget følgende ændringer til vedtægterne:

Vedr. § 1. Navn og tilhørsforhold.

Der blev fremsat forslag om ikke at ændre foreningens navn til OII Danmark, men i stedet at holde fast i navnet Intersex Danmark.

Forslaget blev vedtaget ved afstemning.

Vedr. § 6. Medlemskab.

Der blev fremsat forslag om at indføre en pasus i vore vedtægter om, at medlemmer af Intersex Danmark der aktivt modarbejder foreningens virke, kan ekskluderes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling,. Her får medlemmet lov at fremføre sin sag, herefter vil stemmes om eksklusion, som  vedtages hvis 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.

Forslaget blev vedtaget ved afstemning.

På generalforsamlingen den 5. Marts 2019, blev vedtaget følgende ændringer til vedtægterne:

Vedr. § 3. Organisation.

Der blev fremsat forslag om at ændre  Ordlyden fra ”1 suppleant for bestyrelsen”, til ”Minimum 1 suppleant for bestyrelsen”

Forslaget blev vedtaget ved afstemning.

Vedr. § 4. Generalforsamlingen.

Der blev fremsat forslag om at ændre ordlyden fra ” Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens nyhedsbrev, ved brev eller annoncering i dagspressen” til  ”Indkald til generalforsamlinger foregår på foreningens hjemmeside og på foreningens facebookside ”
Forslaget blev vedtaget ved afstemning.

Forslaget blev vedtaget ved afstemning.

bottom of page